Foto-konkurs „Uroki Ursynowa”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Do wygrania kurs retoryki, pamiątkowy kubek oraz koszulka. Najlepsze prace zostaną także opublikowane w kolejnym wydaniu „Informatora Mieszkańców Ursynowa”.

Jak wziąć udział?

  1. Zrób zdjęcie, do którego będzie pasowało hasło „Uroki Ursynowa”
  2. Prześlij je na adres foto-konkurs@imu.waw.pl do 30 czerwca 2015 r.
  3. Zarejestruj się za pomocą poniższego formularza

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Uroki Ursynowa”

I Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Inicjatywa Mieszkańców Warszawy, ul. F. Pancera 5/30, 03-187 Warszawa, KRS 0000452853
2. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Ursynowa oraz okolic.
3. Zdjęcia należy nadsyłać do 30.06.2015 roku. Termin rozstrzygnięcia Konkursu zostanie podany w ciągu tygodnia od daty zakończenia Konkursu. Wyniki konkursu oraz zasady odbioru nagród zostaną podane na stronie www.imu.waw.pl oraz na fanpage www.facebook.com/InicjatywaUrsynow

II Uczestnicy

1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy lub osoby, które czują się z nią związane.
2. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie.

III Zasady Konkursu

1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie fotografii zainspirowanej hasłem „Uroki Ursynowa”.
2. Celem Konkursu jest promowanie dzielnicy Ursynów i rozbudzanie wśród mieszkańców zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją własnej dzielnicy.
3. Technika wykonania zdjęć jest dowolna, przy czym fotografie powstałe w rezultacie wyraźnej ingerencji graficznej będą odrzucane. Dopuszcza się:
• konwersję zdjęć kolorowych do czarno-białych lub sepii, nakładanie kolorowych filtrów itp.;
• korektę polepszającą jakość zdjęć (wyostrzanie, kontrast, nasycenie,
rozjaśnienie);
4. Nie będą akceptowane prace:
• z których jakiekolwiek elementy zostały usunięte lub dodane w wyniku obróbki graficznej;
• powstałe w wyniku połączenia różnych fotografii (kolaże i fotomontaże).
5. Prace muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestników Konkursu.
6. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów.
7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

IV Nadsyłanie prac

1. Prace konkursowe należy nadsyłać w załączniku na adres foto-konkurs@imu.waw.pl
2. Uczestnik musi się zarejestrować za pomocą formularza na stronie www.imu.waw.pl/foto-konkurs podając adres mailowy, z którego została/nie nadesłana praca.
3. Nadsyłane fotografie powinny mieć minimalną rozdzielczość 1.3 megapiksela (1280 x 960 px), zaleca się rozdzielczość 2.1 megapiksela lub większą.
4. Prace będą oceniane przez powołane specjalnie w tym celu Jury.

V Nagrody

1. Organizatorzy uhonorują atrakcyjnymi nagrodami zdobywców I, II i III miejsca.
2. Prace laureatów zostaną opublikowane w piśmie „Informator Mieszkańców Ursynowa”, na stronie www.imu.waw.pl oraz na fanpage www.facebook.com/InicjatywaUrsynow
3. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową.

VI Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu z chwilą nadesłania prac na Konkurs oświadcza, że:
• akceptuje niniejszy Regulamin;
• jest autorem zdjęć oraz posiada zgodę osób biorących udział przy powstawaniu pracy (modeli, modelek, wizażystów itd.) na uczestnictwo w Konkursie oraz publikacje. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich, które mogłyby zostać skierowane do Organizatorów Konkursu, przyjmuje na siebie Uczestnik Konkursu;
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.;
• udziela Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanych zdjęć na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności obejmującej uprawnienie do:
◦ utrwalania;
◦ zwielokrotnienia wszelkimi technikami, w tym przede wszystkim techniką drukarską;
◦ wprowadzenia do nieodpłatnego obrotu w kraju i za granicą;
◦ wprowadzenia do pamięci komputera;
◦ publikacji w tytułach Organizatora;
◦ publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.